ESPAI PERSONES AUTÒNOMES

En el context actual, el treball autònom ha esdevingut una opció laboral prominent per a molts professionals en diversos sectors. Tanmateix, l'autonomia laboral també comporta una sèrie de responsabilitats, entre les quals la gestió de la prevenció de riscos laborals ocupa un lloc fonamental.

En aquesta secció dedicada a les persones autònomes, explorarem les particularitats i desafiaments que enfronten aquells que treballen per compte propi. Des de l'abordament de riscos específics fins a la implementació de mesures preventives adequades, el nostre objectiu és brindar informació, recursos i pautes pràctiques que permetin a aquests professionals protegir la seva salut i seguretat mentre desenvolupen les seves activitats laborals de manera independent.

En aquest apartat, abordarem estratègies, eines i consells dissenyats específicament per a les persones autònomes, amb el propòsit de fomentar una cultura de treball segur, promovent així un entorn laboral saludable i productiu, malgrat les peculiaritats que implica el treball per compte propi.


Preguntes Freqüents

És aplicable la Llei de prevenció de riscos laborals als treballadors autònoms? Quines obligacions de prevenció de riscos laborals ha de tenir una persona treballadora autònoma?

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL), no inclou dins del seu àmbit general d'aplicació les persones autònomes que no tenen persones treballadores al seu càrrec. En principi, per tant, la normativa de prevenció de riscos no s'aplica a la persona autònoma si no ho estableix expressament.

Així la Llei de l'Estatut del treballador autònom (LETA) preveu a l'article 5.b) el deure bàsic de les persones autònomes de complir amb les obligacions en matèria de seguretat i salut laborals que la llei o els contractes que tinguin subscrits els imposin, així com de seguir les normes de caràcter col·lectiu derivades del lloc de prestació dels serveis.

De manera específica, la normativa de coordinació d'activitats empresarials, pel que fa a la situació originada quan en un mateix centre de treball es desenvolupen activitats mitjançant persones treballadores de dues o més empreses o persones autònoms, imposa que l?esmentada coordinació d'activitats empresarials s'ha d'efectuar d'acord amb el que estableix el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. En aquesta norma s?especifiquen les obligacions que corresponen a cadascun de les empreses o persones autònomes, segons la seva situació en relació amb el centre de treball on es desenvolupen les activitats, és a dir, empresa o persona autònoma concurrent, titular o principal. La LETA regula directament aquestes obligacions (articles 8.3 i 4).

També s'imposen obligacions a les persones autònomes directament en la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, en el cas que sigui una persona autònoma del sector de la construcció.

Es pot esmentar, com a referència legal que s'ocupa específicament de les persones autònomes, el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, en l'àmbit de la construcció, així l'article 12.1.f) estableix com a obligació expressa per la persona autònoma la d'elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial decret 773/1997, de 30 de maig.

La persona autònoma ha de tenir organització preventiva?

Les persones autònomes que no tenen persones treballadores al seu càrrec no tenen l?obligació de comptar amb una organització preventiva determinada, ja que no estan inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

En el cas que la persona autònoma disposi de persones treballadores assalariades, llavors la persona autònoma té la consideració d'empresa a efectes laborals i, per tant, li és aplicable el conjunt de la normativa en prevenció de riscos laborals.

Una persona autònoma ha de fer la declaració d'obertura d'un centre de treball?

No, la persona autònoma, en tant que no tingui persones treballadores al seu càrrec, no té la consideració d'empresa i, per tant, no té l'obligació de comunicar la declaració d'obertura de centre de treball.

Una persona autònoma pot subcontractar en una obra de construcció?

No, d'acord amb l'article 5 de la Llei Ley 32/2006, de 18 de octubre, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, la persona autònoma no pot subcontractar les feines que li han encomanat ni a altres empreses subcontractistes ni a altres persones autònomes.


L'àgora de PIMEC Autònoms

Nutrició Benestar físic Benestar emocional

RECURSOS PER A PERSONES AUTÒNOMES