QUÈ ÉS LA FORMACIÓ EN PREVENCIÓ?

La formació en prevenció de riscos laborals té diverses finalitats fonamentals.

En primer lloc, cerca protegir les persones treballadores, reduint la probabilitat d'accidents laborals i malalties professionals, la qual cosa contribueix directament a garantir la seva seguretat i salut en l'entorn laboral. i beneficia tant a les persones  treballadores com a les empreses.

En segon lloc, la formació en prevenció de riscos laborals ajuda a les empreses a complir amb la normativa laboral relacionada amb la seguretat i la salut en el treball, evitant possibles sancions i conflictes legals.

En tercer lloc, en relació als 2 punts anteriors també promou una cultura de seguretat en el lloc de treball, on totes les persones treballadores són conscients dels riscos i prenen mesures preventives.

Finalment, pot augmentar la productivitat de l'empresa al fer reduir les baixes laborals i millorar el benestar general de les persones treballadores.


Tipus de formacions:

Formacions obligatories per la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals

La formació referida específicament al lloc de treball o la funció de cada persona treballadora ha d'incloure formació teòrica i pràctica en matèria preventiva, suficient i adequada, que s'ha d'adaptar a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres de nous, tal com indica l'article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL).

Qui pot impartir la formació a les persones treballadores en matèria preventiva que regula l'article 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals?

La formació destinada a les persones treballadores que regula l'article 19 de la LPRL l'ha d'impartir l'organització preventiva de l'empresa (servei de prevenció propi o mancomunat, persona treballadora designada, la mateixa persona empresaria o el servei de prevenció aliè) en funció de la modalitat d'organització preventiva triada per l'empresa. Qui imparteixi la formació que preveu l'article 19 de la LPRL ha de tenir formació en prevenció de riscos laborals de nivell intermedi o superior. No s'admet que aquesta formació l'imparteixi algú que no pertanyi a l'organització preventiva de l'empresa.

Ara bé, l'article 19 de la LPRL no concreta les condicions i els requisits que ha de reunir aquesta formació, més enllà de dir que ha de ser teòrica i pràctica, suficient i adequada, i centrar-se específicament en el lloc de treball o la funció de cada persona treballadora.

En aquest sentit, les persones encarregades o caps d'equip, en tant que persones que coneixen perfectament la feina, els riscos i com són les persones treballadores del seu equip, poden tenir un paper rellevant en la identificació de les necessitats formatives, així com, si escau, col·laborar en el disseny o fins i tot en la tasca d'impartir la formació. També poden ajudar a fer el seguiment i l'avaluació dels canvis actitudinals de les seves persones treballadores, un cop ja han rebut la formació necessària.


Píndoles formatives disponibles:

Institut Català de seguretat i salut laboral

Webinar: Protecció dels treballadors envers el risc elèctricSeminari Risc d'exposició a camps electromagnètics - SE231023I

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ejercicio laboral 1/9: Una propuesta de intervención para camareras y camareros de piso.Recursos